FAQs Complain Problems

आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेट

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि कुल बजेट रु. २५१४९४००० रहेकोछ , जसमध्ये चालु खर्च विनियोजन रु.४३०१९०००, र पुँजीगत (योजना) खर्च विनियोजन रु.११०५७५००० छ

आर्थिक वर्ष: